Lịch học

Thời khóa biểu 15/1 - 21/1/2018:

Thầy Danh

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10:00 - 12:00

 

 

 

 

 

 

 

03:00 - 05:00

 

 

 

 

 

 

 
04:30 - 06:30

COM

(28)

05:00pm

NGUYÊN

(5)

COM

(29)

05:00pm

 

NGUYÊN

()

NGUYÊN

(6)

 
06:30 - 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Phương

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09:30 - 11:00

 

           
04:00 - 05:30  

 

 

 

 

 

 
05:30 - 07:00

 

 

 

 

 

 

 
07:00 - 08:30

IELTS 12

(24)

IELTS 4

(44)

IELTS 12

(25)

IELTS 4

(45)

IELTS 12

(26)

IELTS 4

(46)