IELTS > Reading

ĐÂY LÀ DANH SÁCH FILE HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN PHẦN IELTS READING.

Dựa vào giáo trình Cambridge IELTS 3 đến Cambridge IELTS 10.

Chúc các bạn học tốt!

CAMBRIDGE IELTS 3

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

 

CAMBRIDGE IELTS 4

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

 

CAMBRIDGE IELTS 5

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

 

CAMBRIDGE IELTS 6

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

 

CAMBRIDGE IELTS 7

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

 

CAMBRIDGE IELTS 8

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

 

CAMBRIDGE IELTS 9

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

 

CAMBRIDGE IELTS 10

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4