Thế nào là TRUE/FALSE/NOT GIVEN?

Khi các bạn học IELTS READING, chắc chắn sẽ có lúc cảm giác khó khăn với kiểu bài TRUE/FALSE/NOT GIVEN (hoặc YES/NO/NOT GIVEN).

Có một số bạn, khi làm bài dạng này, chọn ‘Not given’ với lời giải thích là “Vì em tìm trong bài không thấy, nên chắc chắn là Not given”.

Đặt vấn đề: Bạn tìm không thấy, có thể do bạn đọc sót, chứ không phải trong bài không có.

Sự thật là, trong bài đọc luôn có 1 chỗ đề cập tới thông tin của câu ‘Not given’ (hay chính xác hơn, chỉ đề cập 1 phần thông tin mà thôi).

Ví dụ 1:

Cambridge IELTS 9 – Test 1 – Passage 1
Câu hỏi số 2, hỏi rằng “Michael Faraday đề nghị Perkin nên đăng ký vào Đại học Hóa học Hoàng Gia phải không?”

Trong bài, có 1 đoạn đề cập tới Michael Faraday (như hình 1). Như vậy, nếu đọc hết đoạn đó, mà không thấy đề cập tới chuyện “đề nghị Perkin đăng ký vào Đại học Hóa học Hoàng Gia”, thì chúng ta chắc chắn rằng “Not given” là đúng.

 

Ví dụ 2: 

Cambridge IELTS 9 – Test 2 – Passage 2
Câu hỏi số 25, hỏi rằng “Các nhà thiên văn học trước đây nghi ngờ rằng bầu khí quyển của Sao Kim chứa chất độc phải không?”.

Trong bài, có 1 đoạn đề cập tới bầu khí quyển Sao Kim (như hình 2), nội dung là “Sao Kim được một lớp khí dày bao phủ”. Như vậy, đây là đoạn chúng ta cần phân tích để đưa ra đáp án.Và nếu chọn ‘Not given’ thì chúng ta biết rõ chỗ nào trong bài có đề cập, nhưng không có thông tin cần thiết.

 

Ví dụ 3: 

 

Cambridge IELTS 9 – Test 3 – Passage 3
Câu hỏi số 4 hỏi chúng ta rằng “Sách ngữ pháp chính tắc vào thế kỷ 18 giá rất cao phải không?”

Trong bài, đoạn có đề cập tới ‘thế kỷ 18’ và ‘chính tắc’ là đoạn như hình 3. Nói cách khác, một phần thông tin của câu hỏi (the 18th century, prescriptively) đã được đề cập, chứ không phải hoàn toàn không đề cập. Căn cứ vào đoạn này, chúng ta sẽ có cơ sở để chọn TRUE/FALSE/NOT-GIVEN.

 

Như vậy, khi chúng ta làm bài, chúng ta cần tìm đoạn nào trong bài đọc có chứa thông tin của câu ‘Not given’. Khi đó, chúng ta có cơ sở chắc chắn để tự tin là mình đã không bỏ sót thông tin. Chúng ta chọn ‘Not given’ vì thật sự bài đọc không đề cập cụ thể, chứ không phải vì ‘không tìm thấy nên chọn Not given’.